מכרזי העסקה

קייטנה ניצנים חורף תשע"ט

המועצה המקומית דבוריה מעוניינת בקליטת מורים, גננות, סייעות להפעלת קייטנת ניצנים חורף תשע"ט , על פי כך ניתן להגיש מועמדות לעבודה בקייטנה

טופס הגשת מועמדות מזכיר קלפי בחירות

להלן טופס הגשת המועמדות, נא למלא ולמסור למזכירות המועצה המקומית דבוריה לאחר עיון בתנאים והגשת כל המסמכים הדרושים.

מכרז פומבי על משרה - מהנדס המועצה

תיאור התפקיד: מהנדס המועצה. היקף משרה: 100%

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים - הארכה

הארכת מועד -  הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים בפטור ממכרז- מועצה מקומית דבוריה

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים בפטור ממכרז- מועצה מקומית דבוריה