בשנת 2014 המועצה תקצבה סכום של 150 אלף ₪ למטרת מלגות לסטודנטים.

תמיכות

בשנה שחלפה , הרשות המקומית נתנה תמיכות כמפורט להלן:

  • מתנ"ס דבוריה בסך של 650 אלף ₪.
  • העמותה לספורט רב גילאי  בסך 167 אלף ₪.