דוח כספי 2016

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016 באלפי ש"ח

דוח כספי 201

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016 באלפי ש"ח

פרסום מתוקן למכרז 22/18 איסוף, פינוי וטיפול בפסולת ברחבי המועצה

המועצה המקומית דבוריה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי איסוף והובלת פסולת ביתית, ברחבי היישוב, כמו גם שירותים נוספים בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז, לרבות המפרט הטכני

איסוף, פינוי וטיפול בפסולת ברחבי המועצה

המועצה המקומית דבוריה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי איסוף והובלת פסולת ביתית, ברחבי היישוב, כמו גם שירותים נוספים בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז, לרבות המפרט הטכני

שירותי איסוף והובלת פסולת ביתית

המועצה המקומית דבוריה מזמינה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי איסוף והובלת פסולת ביתית, ברחבי היישוב, כמו גם שירותים נוספים בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז, לרבות המפרט הטכני

מכרז פומבי מס'- 18/2018,  ביצוע עבודות פיתוח  לחניון ארעי למשאיות  בדבוריה

מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז פומבי מקבלנים רשומים בתחום עבודות הפיתוח,. ביצוע עבודות פיתוח  לחניון ארעי למשאיות  בדבוריה

הארכת מועד מסירה - מכרז זוטא  מס'-13/18 - שיפוץ ופיתוח  ספריה

מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוץ מרכז מורשת   בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה

הארכת מועד מסירה - מכרז זוטא  מס'-12/18 - שיפוץ מרכז מורשת

מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוץ מרכז מורשת   בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה

הארכת מועד מסירה - מכרז זוטא  מס'-11/18 - טריבונה ורשת צל למגרש ביה"ס

מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע טריבונה ורשת צל למגרש בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה

​​​​​​​הארכת מועד מסירה - מכרז זוטא  מס'-10/18 - שיפוצים

מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוצים בקומת מרתף + חדרי יועצים וחדר מחשבים בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה

קנטרי דבוריה

מועצה מקומית דבוריה מזמינה בזה קבלת הצעות מחיר מקבלנים בשיטת המטפה הסגורה להקמת בריכת שחיה, חדר כושר ואולם ספורט. **** הודעה על דחיית סיור קבלנים להלן הודעה בדבר מכרז מס' 14/2018 הקמת בריכת שחיה, חדר כושר ואולם ספורט, המועצה מודיעה בזה: א. סיור הקבלנים אשר תוכנן ליום 5.7.2018 בשעה 10 בבוקר לא יתקיים. ב. חלף זאת, מועד חדש יקבע בפרסום חוזר. בכבוד רב', רו"ח זוהיר יוספיה, ראש המועצה

מכרז זוטא  מס'-13/18 - שיפוץ ופיתוח ספריה

מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוץ מרכז מורשת   בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה

מכרז זוטא מס'-12/18 - שיפוץ מרכז מורשת

מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוץ מרכז מורשת   בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה

מכרז זוטא מס'-10/18 - שיפוצים בקומת מרתף + חדרי יועצים וחדר מחשבים

מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוצים בקומת מרתף + חדרי יועצים וחדר מחשבים בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה

מכרז פומבי מס'- 5/2018,  בצוע עבודות דשא סינטטי לקהילה  בדבוריה

מועצת דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר במכרז מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה לבצוע עבודות דשא סינטטי לקהילה בדבוריה.

קייטנה ניצנים חורף תשע"ט

המועצה המקומית דבוריה מעוניינת בקליטת מורים, גננות, סייעות להפעלת קייטנת ניצנים חורף תשע"ט , על פי כך ניתן להגיש מועמדות לעבודה בקייטנה

טופס הגשת מועמדות מזכיר קלפי בחירות

להלן טופס הגשת המועמדות, נא למלא ולמסור למזכירות המועצה המקומית דבוריה לאחר עיון בתנאים והגשת כל המסמכים הדרושים.

מכרז פומבי על משרה - מהנדס המועצה

תיאור התפקיד: מהנדס המועצה. היקף משרה: 100%

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים - הארכה

הארכת מועד -  הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים בפטור ממכרז- מועצה מקומית דבוריה

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים בפטור ממכרז- מועצה מקומית דבוריה