הודעה על הגשת בקשות לתמיכה

הודעה על הגשת בקשות לתמיכה

ניתנת בזאת הודעה על מועד להגשת בקשות תמיכה לשנת 2018 עפ"י נוהל תמיכות במוסדות ציבור ברשויות מקומיות כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים 4/2006
ניתנת בזאת הודעה על מועד להגשת בקשות תמיכה לשנת 2018 עפ"י נוהל תמיכות במוסדות ציבור ברשויות מקומיות כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים 4/2006  (להלן:"הנוהל") .

המוסדות הזכאים לתמיכה הם מוסדות שהינם מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 2.2 לנוהל והפועל שלא למטרת רווח הרשומים כדין ואשר פועלים בתחום המועצה המקומית דבוריה ולרווחת תושבי דבוריה בתחומים הבאים : אגודות ספורט שפועלות במסגרת איגודים והתאחדויות המוכרים ע"י מנהל הספורט והמעסיקות מאמנים מוסמכים וכן שהמתקנים הדרושים לעיסוק בהם , כגון מגרשים קיימים בדבוריה .

חלוקת התמיכות תתבצע עפ"י הנוהל והתבחינים שאושרו ע"י מליאת המועצה לשנת 2018 . את הנוהל , התבחינים וטופס להגשת בקשות ניתן לקבל אצל מזכיר המועצה בכל יום בשעות קבלת הקהל של המועצה או באתר האינטרנט של המועצה http://dabburiya.net .

המועד האחרון להגשת הבקשות לתמיכה לשנת 2018 - הינו 15.3.2018  .

בקשה שלא תוגש עד המועד הנ"ל או לא יצורפו לה כל המסמכים הדרושים – לא תידון . עוד מובהר כי בקשות אשר לא ימולאו כראוי , או אשר לא יצורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים , עלולות להיפסל .

למגישי הבקשות לקבלת תמיכות מובהר בזאת , כי אין ודאות בקבלת התמיכה ומתן התמיכות לשנת 2018 מותנה ביכולת התקציבית של המועצה ובכפוף לתקציב שיאושר על ידי מליאת המועצה ובהתאם לנוהל , תבחיני התמיכה והחלטת ועדת התמיכות , ושיקול דעת המועצה .


להורדת הטופס לחץ כאן

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2018

מבוא

 1. המועצה המקומית דבוריה ( להלן –"המועצה ") תדון במתן תמיכות מתקציב המועצה למוסדות השונים בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על –ידי רשויות מקומיות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/2006 (להלן-"הנוהל") , ומובהר בזאת כי אין בתבחינים אלה בכדי לגרוע מהוראות הנוהל אלא להוסיף עליהן בלבד . על המעוניינים להגיש בקשות תמיכה לעיין בנוהל בשלמותו כפי שפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים . הנוהל והתבחינים מפורסמים באתר האינטרנט של המועצה העומדים לעיון המבקשים והתושבים .
 2. התמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לתיתה לרבות על-פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים .
 3. חלוקת הסכום המיועד לתמיכה תיעשה על –פי נושאי התמיכה . נושאי התמיכה נקבעו בהתאם לנושאי התקציב לתמיכה שנקבעו בתקציב המועצה , וניתן יהיה להוסיף עליהם ו/או לשנותם בכפוף לקבלת החלטת מועצת דבוריה והגדרה תקציבית כדין .
 4. התמיכה תוגבל לשיעור שלא יעלה על 50% מעלות הפעילות הנתמכת , אלא אם יוחלט אחרת במקרים חריגים ומנימוקים שיירשמו , ובלבד ששיעור התמיכה בכל מקרה לא יעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת , וכן בכפוף לכך שסך התמיכה בצירוף יתר הכנסות המוסד בגין הפעילות לא יעלה על כלל הוצאותיו בגינה , אך בשום מקרה שיעור התמיכה לא יעלה על הסכום שאושר לכך בתקציב המועצה .
 5. התמיכה , בין אם ישירה ובין אם עקיפה , תינתן לשנת התמיכה כהגדרתה בנוהל , קרי השנה אליה מתייחסות הבקשות לתמיכה , בפעילות במהלכה .
 6. התמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום הרשות המקומית ו/או עבור שירותים הניתנים לתושבי הרשות המקומית .
 7. המועצה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ולנתונים שיוגשו על –ידי המוסד המבקש תמיכה ותהא רשאית לאשר את התמיכה , לדחותה , כולה או חלקה , או להתנותה בתנאים , הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. המועצה רשאית לדחות את המלצת הועדה המקצועית , שהוקמה בהתאם לסעיף 6 לנוהל – ותינמק עמדתה בכתב , כקבוע בסעיף 7.1 לנוהל .
 8. התמיכה תשולם בתשלומים ובמועדים שיקבעו על –פי הנחיות הגזבר ובאפשרויות המימון של המועצה , ובהתאם לסעיף 16 לנוהל .
 9. מוסד החייב כספים למועצה יקוזזו כספים אלה מתוך כספי התמיכה שתוענק לו , אלא אם החליטה מועצת דבוריה אחרת מטעמים שירשמו .
 10. המועצה תהיה רשאית להקטין , לשנות , לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות הנוהל , וכן משיקולים תקציביים של המועצה .


תנאי סף כלליים

תנאי הסף הכלליים המפורטים להלן יחולו על כל נושאי התמיכה בנוסף לתנאי הסף הפרטניים ככל שקבועים כאלה בכל אחד מנושאי התמיכה השונים :

 1. המוסד המבקש תמיכה הוא מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 2.2 לנוהל , הפועל שלא למטרות רווח .
 2. התמיכה תוענק למוסד הפועל בתחום הנתמך שנה לפחות , אלא אם החליטה מועצת דבוריה אחרת מטעמים שירשמו .
 3. המוסד מבקש התמיכה הגיש טופס בקשה הכולל את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים ועומד בכל תנאי ודרישות הנוהל , דרישות הועדה המקצועית ובדרישות המועצה .
 4. ככל שבקשת התמיכה של המוסד עניינה פעילות ו/או פעולה הכרוכה במתן רישיון ו/או היתר ו/או אישור מגוף כלשהו , יצורף לבקשת התמיכה אישור ו/או היתר ו/או רשיון ו/או חוות דעתו של הגוף המאשר .

ספורט :

קידום הספורט של אגודות הספורט שפועלות במסגרת איגודים והתאחדויות המוכרים על-ידי מנהל הספורט , והמנהלים פעילות ספורטיבית בתחומה של דבוריה .ענף הספורט הפופולרי ביותר בדבוריה באופן משמעותי יותר מכל ענף ספורט אחר הוא כדורגל . מאות ילדים בני נוער ומבוגרים עוסקים בענף זה בקבוצות מאורגנות ולא מאורגנות . חובבי הספורט מגלים עניין רב בענף זה בדרכים שונות ומגוונות .

קיומה ופעילותה של קבוצות ספורט ייצוגיות לכפר המתחרות בליגות המוכרות מהוות מקור גאווה לתושבי הכפר וליוקרתה ודימוייה של הכפר .

הישגי הקבוצות הללו מהווים מקור עידוד ותמריץ לעסוק בספורט ומודל לחיקוי חיובי מצד בני הנוער המעריצים את השחקנים בקבוצות אלו .

כמו-כן , בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בהשתתפות ובהתעניינות של ילדים ובני נוער בענף הכדורסל ובענפי ספורט חדשים .

לפיכך מומלץ לתמוך בקבוצות הייצוג בהיקפים המקובלים להלן .

אופן החלוקה לקבוצות יצוג

קבוצת ייצוג : קבוצה הפועלת בענף בספורט פופולרי בכפר , קרי כדורגל , כדורסל , (חוגים וענפים חדשים ) במסגרת איגודים והתאחדויות המוכרים ע"י מנהל הספורט .

תנאי סף לתמיכה

 1. התמיכה תינתן אך ורק לגופים שלא למטרת רווח .
 2. התמיכה תינתן לאגודות ספורט הפועלות בתחומה של דבוריה .
 3. התמיכה תינתן אך ורק לאגודות ספורט שפועלות במסגרת איגודים והתאחדויות המוכרים ע"י מנהל הספורט והמעסיקות מאמנים מוסמכים וכן שהמתקנים הדרושים לעיסוק בהם , כגון מגרש כדורגל קיימים בדבוריה .

אופן חלוקת התמיכה

 1. 90% מכלל כספי התמיכה בספורט ייועדו לטובת תמיכה בקבוצות ייצוג כמפורט לעיל . ככל שתיוותר יתרה בלתי מחולקת היא תישאר בתקציב הכולל .
 2. יתרת התמיכה תינתן לפי החלטת המועצה מנימוקים שיירשמו בכתב .
 3. מתוך כספי התמיכה יקוזזו דמי השימוש בפועל בגין שימוש במתקני ספורט במועצה .

 

התמיכה תינתן באופן הבא :

 1. סיוע לפעילות השוטפת של האגודה ( אימונים , תחרויות , הסעות וכו' )
 1. סיוע בתחזוקת מתקנים שבשימוש האגודה , לרבות שיפוצים , מים , חשמל , נקיון וארנונה ( אם חלה) .
 2. הפרמטרים שישמשו לתמיכה הינם מספר המשתתפים בפעילויות ( 30%), משקל מהותי של היקף ההכנסות העצמיות ( 10%) והערכת התרומה שיש בענף לקהילה בכפר ( 60% ) .